Faculty of Architecture Porto.
Designed by Alvaro Siza Vieira.